Jum'at, 30 Oktober 2020

Kajian Hadits

IHYAUSSUNNAH DEMI EKSISTENSI ISLAM (1)

MU’AMMMAL HAMIDY, LCBerbicara mengenai ihyaussunnah
(menghidup-hidupkan Sunnah) demi eksistensi  Islam, di sini kita bawakan Hadits
firasat Nabi saw tentang Sunnah (tradisi) Yahudi dan Nashrani, yang harus diwaspadai oleh umat Islam, yaitu:

“Abu Said al-Khudri meriwayatkan,
bahwasanya Nabi saw bersabda: Sungguh benar-benar kalian  nanti akan mengikuti cara perilaku orangorang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga  seandainya mereka itu melintasi liang biawak niscaya kalian akan melintasinya juga. Kami (para sahabat) bertanya: Apakah mereka yang dimaksud itu Yahudi dan Nashara, ya Rasulallah? Jawab beliau: Lalu siapa lagi?!” (H.R. Bukhari 11: 272).

Sementara, dalam riwayat Ahmad,
berbunyi:
“Abu Hurairah meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Sungguh benar-benar kalian nanti akan mengikuti cara perilaku orangorang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sebahu demi sebahu,  sehingga sungguh seandainya salah seorang di antara mereka itu masuk ke liang biawak niscaya kalian pun akan masuk juga. Mereka (para sahabat) bertanya: Ya Rasulallah, apakah mereka yang dimaksud itu Yahudi dan Nashrani? Jawab beliau: Siapa lagi   kalau bukan dia.” (H.R. Ahmad, 21 : 451).

Penjelasan

Hadits ini termasuk firasat Nabi saw untuk masa yang akan datang. Firasat beliau itu pasti benar, karena termasuk bagian dari wahyu Allah. Tujuan firasat adalah sebuah peringatan. Seperti yang diisyaratkan dalam Al- Qur’an sebagai tanda-tanda (kekuasaan Allah)   bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda (Q.s. Al-Hijr [15]: 75). Yang dimaksud memperhatikan tanda-tanda, yaitu mengenal firasat, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah dalam Haditsnya:
Abu Said al-Khudri meriwayatkan,
katanya: Rasulullah saw bersabda: Takutlah kamu terhadap firasatnya orang  Mukmin karena dia itu melihat dengan nur Allah. Kemudian beliau membaca ayat……” (H.R. Tirmidzi).

Dalam firasatnya ini, Rasulullah memperkirakan, bahwa kehancuran Islam ini akan didahului oleh perilaku umatnya yang akan  mengikuti tradisi Yahudi dan Nashrani. Dalam Haditsnya itu, beliau mempergunakan kata “Sunan” (jamak/plural) dari Sunnah yang asal artinya cara, yang kemudian menjadi istilah, yaitu suatu cara perilaku.Sunnah Rasul, adalah perilaku Rasulullah saw. Kata “sunnah” bisa juga diartikan dengan tindakan, sebagaimana tersebut dalam sebuah Hadits:

“Umar bin Khathab hendak mengenakan
  upeti bagi Majusi, namun dia tidak tahu tindakan apa yang harus dia lakukan. Maka Abdurrahman bin Auf menjawab: Aku benarbenar mendengar Rasulullah saw bersabda: Perlakukanlah mereka itu seperti apa yang diberlakukan terhadap ahli kitab.” (H.R. Malik).

Di situ, Rasulullah saw mempergunakan
“sunnah ahli kitab”, artinya perlakuan ahli kitab. Ada tiga perilaku ahli  kitab, baik Yahudi ataupun Nashrani, yang perlu diwaspadai, yang oleh Rasulullah saw umat Islam benar- benar diperingatkan agar  menjauhinya sejauh-jauhnya, kalau tidak ingin Islam hancur dan umat Islam lumpuh, yaitu: mengkultuskan pemimpin/ ulama,  membuat bid’ah, dan ajakan kompromi.

Mengkultuskan Pemimpin/Ulama Diriwayatkan, bahwa Ummu Salamah istri Nabi saw pernah pergi ke Habasyah, di sana dia melihat ada gereja yang dibangun dengan megah, namanya gereja Mariya di atas kubur seorang tokoh agama. Ummu Salamah bermaksud kiranya  nanti kalau Rasulullah saw wafat juga dikubur seperti itu. Sebagai seorang isteri, sudah tentu akan bangga, suaminya diagung-agungkan  orang banyak. Mendengar cerita itu, Rasulullah saw, yang saat itu sedang sakit, terbangun seraya bersabda:

Abu Hurairah meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Semoga Allah memerangi(menghancurkan) Yahudi yang telah menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah),” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Mereka yang berbuat demikian, oleh Rasulullahn saw, dinilai sebagai manusia yang paling buruk:
“Sabda Rasulullah saw: Mereka itu adalah suatu kaum yang apabila ada seorang shalih di kalangan mereka yang meninggal dunia, lalu di atas kuburnya itu dibangun sebuah masjid (tempat ibadah) yang dihiasidengan berbagai lukisan/patung. Mereka itu adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Al-Maududi dalam Mujaz Tarikh Tajdiduddin wa Ihyaihi, setelah membawakan Hadits tersebut, mengatakan: “Saya melihat dengan mata kepala sendiri di kalangan kaum Muslimin yang lemah iman, menjadikan kubur orang-orang shalih – yang biasa dikenal dengan sebutan wali/auliya’ – sebagai sesembahan selain Allah. Kubur-kubur mereka dijadikan masjid, Dan di situ mereka berdoa, mengaji, dan berzikir, tak ubahnya  engan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nashara.

Lain al-Maududi, lain pula Muhammad al-Ghazali. Dia melihat di Mesir dan Bagdad,  lebih gawat lagi, bahwa kubur Imam Syafi’i diagung-agungkan, bahkan dijadikan tawassul kepada Allah dengan cara megirimkan surat kepada Imam Syafi’i yang berada dalam kubur itu. Di sini, Imam Syafi’i dijadikan semacam tukang pos. Sedang di Baghdad, terhadap  kubur Husain bin Ali, di situ mereka merengekrengek sambil menangis, bahkan mayat yang akan dikubur dithawafkan dulu dengan  mengelilingi kubur tersebut. (Lebih lanjut dapat dibaca dalam Bukan dari Ajaran Islam, oleh Muhammad al-Ghazali, hal. 185).

Tidak terlalu jauh dari itu semua, terjadi pula di Indonesia, betapa banyak kubur para wali yang dibangun, diberi kelambu, di situ didirikan masjid,dan penziarahnya tidak pernah sepi, yang datang dari seluruh penjuru Tanah Air dengan berbagai tujuan. Dan yang pasti adalah mencari  barakah “ngalap barokah” agar doanya mudah dikabulkan Allah. Di sini, kubur para wali dijadikan semacam “operator”.Cara-cara itulah yang oleh Ahmad Hasan Baquri, Menteri Wakaf Mesir, dikatakan sebagai “penyembahan atas kubur” yang merusak Islam,kendati dengan tujuan taqarrub ila ‘llah (mendekatkan diri kepada Allah). Tak ubahnya dengan kaum musyrikin jahiliyah yang menjadikanberhala-berhala, yang juga semula adalah orang-orang shalih. Semisal Lata, Uzza, Manata dan sebagainya. Karenanya, oleh Allah, ditegur. Namun,mereka mengelak, dengan mengatakan “Kami tidak menyembah mereka, hanyalah kiranya mereka itu dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” (Q.s. Az- Zumar [39]: 3). Alasan yang selalu dibawa adalah firman Allah di surat Al- Maidah: “Wahai  orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (perantara) kepada- Nya, dan jihadlah kamu di jalan- Nya agar supaya kamu beruntung.” (Q.s. Al-Maidah [5]: 35).

Padahal, semua ulama salaf, terutama para sahabat, menafsirkan wasilah itu ialah  man dan amal shalih.  Para sahabat yang lebih tahu tentang amaliah Rasulullah saw, tidak seorang pun memuja-muja kubur Rasulullah saw dan menjadikannya sebagai tempat bertawassul. Bahkan, kalau diamati mengapa jenazah Rasulullah saw oleh Aisyah ra dikubur  dalam kamarnya? Adalah karena khawatir kubur beliau akan dikultuskan, karena dalam akhir hayat, beliau berdoa:
“Ya Allah, jangan  Engkau biarkan kuburku nanti dijadikan tempat berhari raya dan dijadikan tempat persembahan.”

Pengkultusan seperti itu dikatakan merusak Islam, karena kultus individu seperti itu akan menjurus pada kesyirikan, sedang syirik adalah merusak Islam. Agama Yahudi dan Nashrani yang ada sekarang dikatakan “tidak diakui Allah” (Q.s. Ali Imran [3]: 85). Karena agama ini adalah syirik, karena mengkultusksn  ‘Uzair dan Isa al-Masih, yang kemudian dikatakannya sebagai Anak Allah. Dan  usuh Islam, semisal Napoleon Bonaparte akan  menghancurkan Islam dengan cara seperti itu. Ketika dia dapat menginjakkan kakinya di Mesir, dan melihat fenomena seperti itu, lalu dia  merencanakan akan mendirikan bangunan-bangunan berkubah besar di pintu-pintu gerbang negara Islam, yang dikatakan bahwa di  bawahnya  terkubur seorang wali besar. Maka mereka akan berbondong-bondong ke situ untuk ngalap barokah, yang pada gilirannya, mereka akan tak  acuh     terhadap urusan keduniaan mereka.l bersambung

 

Menu Terkait